English

Hindi Ko Kailangan Ng Taong Sisira Sa Tiwala Ko

Hindi Ko Kailangan Ng Taong Sisira Sa Tiwala Ko. Ang Kailangan Ko Ay Yung Taong Pinaoahalagahan Ang Tiwalang Ibinigay Ko. | I Do Not Need Someone To Break My Trust. All I Need is The Person Who Values ​​the Confidence I Give

Hindi Ko Kailangan Ng Taong Sisira Sa Tiwala Ko. Ang Kailangan Ko Ay Yung Taong Pinaoahalagahan Ang Tiwalang Ibinigay Ko. | I Do Not Need Someone To Break My Trust. All I Need is The Person Who Values ​​the Confidence I Give.
Hindi Ko Kailangan Ng Taong Sisira Sa Tiwala Ko. Ang Kailangan Ko Ay Yung Taong Pinaoahalagahan Ang Tiwalang Ibinigay Ko. | I Do Not Need Someone To Break My Trust. All I Need Is The Person Who Values ​​the Confidence I Give.

Related Quotes

Related Tags

Send Quote To Your Friend